12000000

Chọn 01 trong 05 gói Đóng góp Chung tay Chống dịch sau

Lựa chọn mỗi mức quyên góp như một sản phẩm

(bạn có thể chọn nhiều sản phẩm / mức quyên góp và lựa chọn số lượng sản phẩm tương ứng để đạt mức quyên góp bạn mong muốn)

Thay đổi số lượng để đạt mức quyên góp mong muốn

Tiến hành thanh toán.