TỔNG SỐ GIÀY ĐÃ QUYÊN GÓP :
ĐÔI

Mức giá 1 : 529.000 VND

Quyên góp 10% giá trị vào quỹ UCare

Với mỗi đôi giày bán ra ở mức giá này, Biti’s cam kết trích 10% doanh thu để tiếp tục sản xuất giày Y tế miễn phí cho lực lượng Y tế

Mức giá 2 : 899.000 VND

Quyên góp 01 đôi giày vào quỹ UCare

Với mỗi đôi giày bán ra ở mức giá này, Biti’s cam kết sẽ tặng 01 đôi giày cho lực lượng Y tế