ke toan cong no

KẾ TOÁN CÔNG NỢ

NHIỆM VỤ CHÍNH- Đối chiếu doanh thu, công nợ khách hàng và nội bộ- Hạch toán công nợ- Bù trừ công nợ- Phân tích công nợ và thu hồi công nợ- Theo dõi tồn...

supply chain executive retail distribution ke hoach vien phan loai

SUPPLY CHAIN EXECUTIVE (RETAIL DISTRIBUTION) - KẾ HOẠCH VIÊN PHÂN LOẠI

NHIỆM VỤ CHÍNH• Làm việc với cửa hàng và bộ phận kinh doanh để xác định, phân loại cửa hàng • Phân tích hiệu suất bán hàng theo nguyên tắc Pareto (nguyên...

sales support gosto

SALES SUPPORT - GOSTO

NHIỆM VỤ CHÍNH1. Hỗ trợ chính về operation cho chuỗi cửa hàng Gosto & Biti’s Hunter- Thực hiện và liên hệ các cơ quan để làm giấy phép mở cửa...

nhan vien huan luyen va dao tao

NHÂN VIÊN HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO

NHIỆM VỤ CHÍNH• Xây dựng phương án, chương trình đào tạo và phát triển ngắn hạn, trung hạn về kỹ năng mềm cho nhân viên kinh doanh (NVKD)• Báo cáo...